Utvecklingsområden

Våra Utvecklingsområden:
Vad krävs av oss?

Vad krävs av oss, som arbetar på Nya läroverket, för att omsätta skolans mål och vision till handling när det gäller följande utvecklingsområden:

1. Bemötande och självkänsla
2. Inflytande och läroprocessen
3. Lust och glädje
4. Arbetslag och samarbete
5. Involverade föräldrar

1. Bemötande och självkänsla

 • Vi ska arbeta och leda tillsammans i skolan.
 • Vi ska arbeta för en positiv atmosfär och miljö, där alla får ett likvärdigt bemötande med kärlek, respekt, lyhördhet och inlevelse.
 • Vi ska tänka på hur vi vuxna kommunicerar med varandra, både i sätt och ton.
 • Vi ska ha tydliga ramar och rutiner, som vi gemensamt utformat, för hur vi ska ha det tillsammans. Det ska skapa trygghet och klarhet och öppenhet. Alla ska veta vad som gäller.
 • Vi ska lyfta, berömma och uppmuntra elevernas specifika förmågor. Eleverna är resurser och kan och vill. Vi ska se styrkor före svagheter.
 • Vi vuxna ska tillsammans ha överblick över hela skolan och se varje barn och så långt det är möjligt lära känna till alla elevers namn.
 • Vi ska ha individuella samtal med eleverna.
 • Vi ska ha introduktionssamtal/ familjesamtal för nya elever.
 • Elevernas arbeten ska bemötas med respekt och bl a synas på skolan och därmed påverka arbetsmiljön.

2. Inflytande och läroprocessen

 • Vi ska träna och utbilda våra elever att vara med i arbetets alla led från idé till utvärdering.
 • Som pedagoger ska vi vara pålästa och uppdaterade om den framtid eleverna möter.
 • Vi pedagoger ska utveckla individuella utvecklingsplaner tillsammans med eleverna och dessa ska göras till en synlig och en levande del i elevernas läroprocess.
 • Vi ska dokumentera och göra läroprocesser synliga.
 • Vi ska som pedagoger själva vara aktiva och utöva inflytande tillsammans med eleverna i lärandet. Vi ska skapa tydliga pedagogiska mål mellan och med elever och pedagoger.

3. Lust och glädje

 • Vi vuxna ska vara positiva förstärkningar i lärmiljön och arbeta för att se möjligheterna.
 • Vi ska själva använda vår nyfikenhet och arbeta för ny nyfikenhet och nya mönster och rutiner.
 • Vi ska arbeta för att skapa händelser av glädje för eleverna, bland annat genom att ge eleverna uppmärksamhet och tilltro till deras förmåga.
 • Vi ska vara tydliga ledare för att bekräfta elevernas personliga utveckling och kunskapsutveckling.

4. Arbetslag och samarbete

 • Vi ska arbeta för ett samspel där det finns glädje och där eleverna och vi själva lär av varandra.
 • Vi har mycket erfarenhet och kommer från olika pedagogiska miljöer och orter. Det ska vi ta vara på.
 • Vi ska ha höga krav på oss själva när det gäller samsyn mellan oss vuxna, mellan vuxna och elever och elever och elever.
 • Vi ska samarbeta över ämnesgränser, när vi ser vinster för eleverna.
 • Vi ska ha ett gemensamt ansvar för varandra och skolan.
 • Vi ska hjälpa varandra.

5. Involverade föräldrar

 • Vi ska arbeta för att skapa en skola dit föräldrar kommer för att det är intressant, välkomnande och lärorikt för dem.
 • Vi ska inspirera föräldrar att delta i elevernas utbildning och skolans utveckling.
 • Vi ska ha presentationer och redovisningar av elevernas arbete.
 • Vi ska hålla föräldrar uppdaterade om verksamheten.
 • Vi ska använda loggbok.
 • Vi ska skriva veckobrev under hela grundskolan.

Hur ska vi veta om…?

 • Alla får samma möjlighet och lika behandling?
 • Vi är på rätt väg?
 • Ingen elev riskerar att bli utsatt för diskriminering och annan kränkande behandling?

Vi vet det om följande effekter och kännetecken är synliga

 • Eleverna vill komma till vår skola.
 • Eleverna visar och utstrålar trygghet.
 • Eleverna lär och utvecklar nya förmågor och kunskaper.
 • Eleverna vill och kan uttrycka sina åsikter.
 • Eleverna känner tilltro till oss vuxna.

Kännetecken…

 • Eleverna är omtänksamma, hjälpsamma och kärleksfulla med varandra och oss vuxna.
 • Eleverna visar respekt för våra gemensamma ramar, rutiner och beslut.
 • Eleverna utvecklar demokratiska förhållningssätt och har respekt för olikheter och sällsyntheter.
 • Eleverna är aktiva och tar ansvar i lärandet.
 • Föräldrarna kommer till skolan och tycker det är både roligt och intressant.
 • Aktiva och nöjda föräldrar.
 • Välinformerade föräldrar.
 • Loggboken och veckobrev fungerar som en del av informationen med bl a planering, utvärdering och veckoinformation.
 • Föräldrar deltar i vårt arbete.
 • Vi som vuxna trivs och tycker det är roligt att vara tillsammans.
 • Alla på skolan ser varandra, hälsar på varandra och bryr oss om varandra.