Försäkring

Försäkringar

Era barn Våra elever
Är försäkrade dygnet runt

Nya läroverkets elever är försäkrade dygnet runt vid olycksfallsskada.

Eleverna på Nya läroverktet från förskoleklass till år 9, samt fritids, omfattas av den olycksfallsförsäkring som kommunen tecknat med försäkringsbolaget Protector (från 1 september 2021).

Avtalet med Folksam gällde till 2021-08-31 och skador som inträffade fram till dess ska anmälas till Folksam. Skador som inträffar från och med 2021-09-01 ska anmälas till Protector.

Vid olycksfall ska du anmäla skadan till Protector försäkring. Se information i försäkringsbeskedet nedan.

Telefon vid skadeanmälan är 08-410 637 00 men du kan även göra skadeanmälan via Protectors hemsida:

Anmäl skada till Protector via www.protectorforsakring.se”

Tryck Anmäl skadaPerson och så Kommunolycksfall

Försäkringsbesked Luleå kommun

Kollektiv olycksfallsförsäkring.
Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

Försäkringsnummer: 2537150-1.1
Avtalstid: Från 2021-09-01
Försäkringstagare: Luleå kommun

Skadehantering

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida www.protectorforsakring.se”
tryck Anmäl skadaPerson och så Kommunolycksfall

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring

E-postskador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

Vad menas med Olycksfallsskada?

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada.

Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid;

 • Total hälseneruptur (helt avsliten hälsena),
 • Ledbandsruptur i fotled eller knä.
 • Fraktur (dock inte stressfraktur),
 • Solsting, värmeslag och förfrysning.

Ersättningsmoment

 • Läke-, tandskade- och resekostnader: Nödvändiga kostnader
 • Skadade kläder och glasögon: Enligt villkor
 • Merkostnader: 1 prisbasbelopp (pbb)
 • Medicinsk rehabilitering: 1 pbb
 • Tekniska hjälpmedel (minst 50% invaliditet): 1 pbb
 • Dödsfall oavsett orsak: 1 pbb
 • Invaliditetsersättning, mer än 50%: 30 pbb
 • Invaliditetsersättning, mindre än 50%: 15 pbb
 • Ärr: Enligt villkor
 • Utseendemässig förändring: Enligt villkor
 • Ekonomisk invaliditet beräknad på högst: 15 pbb
 • Krisförsäkring: Enligt villkor
 • Smitta HIV-virus/hepatit: 5 pbb
 • Försäkringen ger ersättning vid smitta av HIV-virus och hepatit som försäkrad drabbas av under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder med kapitalbelopp om 5 basbelopp.
 • Försäkringen gäller under verksamhetstid, dygnet runt och fritid.
 • Övriga villkor:
  • Försäkringen gäller till och med 1 september det år eleven går ut gymnasieskola.
  • Försäkringen gäller utan självrisk.
  • Försäkringen gäller för farliga verksamheter, sportaktiviteter samt elitidrott.
  • Försäkringen gäller upp till 25 års ålder.
  • Försäkringen har inte avtrappning av ersättning p.g.a. ålder.
  • Försäkringen ersätter sjukhusvistelse p.g.a. olycksfall med minst 100 kr/dag i 365 dagar.
  • Försäkringen jämställer olycksfallsskada med skada som orsakats av drunkning, insektsbett, solsting, värmeslag eller förfrysning.
  • Försäkringen ersätter hälseneruptur, även partiell hälseneruptur, samt vridvåld mot knä, som olycksfallsskada.
  • Försäkringen har inte några krav på medicinsk invaliditetsgrad för att betala ut ersättning för ekonomisk invaliditet.
  • Försäkringen gör inte några undantag för försäkrade utan personnummer.
  • Försäkringen gäller dödsfall oavsett orsak upp till 25 års ålder.
  • Försäkringen tillämpar gällande prisbasbelopp vid utbetalningstillfället.
  • Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga resekostnader under 5 år.
  • Ingen nedsättning av försäkringsersättning vid grov vårdslöshet, till exempel alkohol och drogpåverkan för personer upp till 20 års ålder.
  • Försäkringen inkluderar ärr och kosmetisk defekt, alternativ lyte och men.
  • Försäkringen gäller oavsett om lagen om hjälmkrav uppfylls vid framförandet av cykel, moped, scooter, mc. Innehåller både medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Läkekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, och hjälpmedel för att läka skadan. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetllfället. Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnaderna ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.

Resekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för resekostnader i samband med vård och behandling. Ersättning lämnas även för resor med särskilt transportmedel för att kunna delta i skolarbete om läkare föreskrivit detta. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring, och skall på förhand godkännas av Protector.

Skadade kläder och glasögon

Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning för kostnader för tillhörigheter som normalt bärs på kroppen.

Tandskadekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Kostnaderna måste vara godkända av Protector innan behandlingen påbörjas. Måste slutbehandlingen av skadan uppskjutas kan även den ersättas om den försäkrade inte fyllt 25 år.

Merkostnader

Om olycksfallet har medfört läkarbehandling kan ersättning lämnas för den försäkrades nödvändiga och oundvikliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta läkningstiden.

Medicinsk rehabilitering

Ersättning lämnas för kostnader i samband med rehabilitering i form av undersökning, behandling och vård.

Tekniska hjälpmedel

Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för tekniska hjälpmedel.

Ersättning vid invaliditet

Ersättning kan lämnas för medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet. Slutbedömning kan göras först när skadan är läkt och läkaren bedömt att tillståndet är stationärt. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgrad.

Dödsfall

Om den försäkrade avlider p.g.a. olycksfallsskadan inom 3 år från olycksfallet eller under försäkringstiden oavsett orsak upp till 25 års ålder, lämnas ersättning som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Allmänt

Villkor:
Information kring försäkringsdistribution från 2019-01-01
PS100 Allmänna avtalsbestämmelser från 2020-07-01
PS210 Olycksfallsförsäkring från 2019-07-01

Självrisk:
Försäkringen gäller utan självrisk.

Basbelopp:
Enligt SCB:s årliga prisbasbelopp.

Vistelse utanför Norden:
Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i högst 12 månader. Ersättningen lämnas för kostnader i den mån de inte ersätts från annat håll.

Basbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor

Vill Ni veta mer?
Kontakta oss på skolan

Nya läroverkets växel: 0920 – 608 00
VD Magnus Selberg: 070 – 710 66 29