Plan för fysisk aktivitet

Nya läroverkets handlingsplan för fysisk aktivitet/rörelse

Uppdraget i läroplanerna
Skolans ansvar för att erbjuda alla elever regelbunden fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen samt uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor har tydliggjorts genom tillägg i läroplanerna.

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) har 2003 fått följande tillägg:

  • Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. …. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas.
  • Statens folkhälsoinstitut framhåller att vår förbrukning av energi huvudsakligen beror på fysisk aktivitet som inte har med schemalagd motion och idrott att göra. Den vardagliga fysiska aktiviteten, som att promenera eller cykla till arbetet eller skolan, använda trappor istället för hiss, att leka, står för den största delen av den totala energiförbrukningen under en vecka. Den stora möjligheten att förbättra vår hälsa ligger i att öka den totala fysiska aktivitetsnivån i anslutning till arbete/skola och fritid.
  • ”Motion är medveten fysisk aktivitet med viss avsikt, t ex ökat välbefinnande, framtida bättre hälsa, att det är skönt och roligt att röra på sig. Träning innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika typer av fysiska aktiviteter, företrädesvis inom idrotten”.

Nya läroverkets kriterier och organisation för skolans arbete med fysisk aktivitet:

  • Varje klass ska ha minst två tillfällen i veckan med fysisk aktivitet, förutom ämnet idrott och hälsa.
  • Mentor ansvarar för att fysiska aktiviteten genomförs.
  • Alla elever ska delta.
  • Det ska vara en del i det dagliga arbetet.
  • Arbetet ska utvärderas i elevperspektiv av arbetslaget varje termin.
  • Föräldrar informeras om handlingsplanen.
  • I veckobrevet kan fysisk aktivitet finnas med.

Vad kan fysisk aktivitet vara?

Promenad är en aktivitet som alla kan delta i och den som inte är fysisk aktiv får ett snabbt resultat i form av bättre ork och större lust till fysisk aktivitet och förbättrat självförtroende.
Det mest utmärkande för promenaderna är kanske de möjligheter det ger till samtal mellan barnen/ungdomarna och mellan den vuxne och barnen/ungdomarna.
Promenaderna kan användas på olika sätt. Några exempel. Varje elev eller klass noterar varje promenad runt en uppmätt slinga och följer på en karta hur långt man kommit på sin väg genom Sverige eller världen.
Det kopplas till teman/ämnen som t ex matematik, historia, biologi eller till olika teman. Eleverna ges en uppgift att samtala om i grupp som sedan bearbetas. Det kan vara etiska dilemman eller kopplat till teman eller ämnen. Rundan kan användas som en ”tipsrunda/frågerunda”. Glospromenader där man konverserar på engelska och stannar upp för ”glosförhör” på saker man ser omkring sig.

Fysisk aktivitet integreras i teman/ämnen och genomförs utomhus. Utemiljön ger möjligheter till egna upptäckter och experimenterande. Det ger eleverna kunskaper, rörelse och relationer. Forskningsresultat från universitetssjukhuset i Linköping visar att lektioner utomhus är bra för elevernas välbefinnande.

Särskilt pojkar mår bättre och blir lugnare om de får vistas ute. Fysisk aktivitet och utomhuspedagogik kan minska stress och påverka välbefinnande och därigenom underlätta kunskapsutveckling.

Rörelse till musik och dans är omtyckt av barn och unga.

Ungdomarna själva leder aktiviteter där även lärarna deltar. För att få med fler elever är det viktigt att ungdomarna får välja aktivitet och vara med och påverka utbudet.

Leken ute och inne och i alla former är för barnen den viktigaste källan till fysisk aktivitet. En viktig förutsättning för att äldre barn ska fortsätta att leka är att de vuxna är med.

Samarbete med föreningar där barnen och ungdomarna erbjuds att pröva på olika aktiviteter.

Äldre elever eller skolidrottsföreningar ansvarar för aktiviteter som en träning i ledarskap.

Äventyrsbanan.

Hopprep kan användas på många sätt.

Bollekar.

Skidåkning, skridskor.