Krishantering

Plan för Krishantering vid Nya läroverket

Syfte:

Att ha beredskap för oförutsedda, allvarliga händelser och att all personal har kännedom om hur vi ska bemöta människor i kris.

Allvarliga händelser som:

 • Bli sjuk, bli hotad, mobbad eller dör.
 • Elev/anhörig/personal förolyckas, skadas.
 • Trafikolycka med svårt skadade eller förolyckade elever/anhöriga/personal.
 • Misshandel, övergrepp, droganvändning.
 • Brand/explosion med svårt skadade eller förolyckade.
 • Naturkatastrofer.

Krisgruppen består av:

Magnus Selberg – Vd, 0920 – 23 32 96 / 070 – 710 66 29
Catharina Nordström – rektor Bergviken, 0708-27 75 28
David Hjelte – rektor Bergnäset, 070- 312 17 31
Carina Henriksson – rektor Svartöstaden, 070- 282 73 60
Ann-Louise Lindqvist – skolsköterska Bergviken, 0920 – 23 32 93, 070 – 295 32 93
Caroline Andersson – skolsköterska Bergnäset, 073-086 76 05
Jessica Norström – kurator, 070-368 11 66
Henny Hägglund – kurator, 073-804 27 03

Krisgruppen träffast en gång/termin: Vd Magnus Selberg är sammankallande

När en allvarlig händelse inträffar kontaktas Vd Magnus Selberg – telefon 070 – 710 66 29.
Vd sammankallar krisgruppen omedelbart.

Vd Magnus Selberg sköter all information med media. Krisgruppen har externa kontakter som t ex skolläkare, präst, psykolog som kan ge stöd och hjälp.

Vi informerar berörd personal:

 • Magnus Selberg
 • Catharina Nordström
 • David Hjelte
 • Carina Henriksson

Vi finns vid telefonen för att svara (oroliga) föräldrar om vad som hänt:

 • Magnus Selberg – 070-710 66 29
 • Catharina Nordström– 0708-27 75 28
 • David Hjelte – 070-312 17 31
 • Carina Henriksson – 070-282 73 60
 • Nya läroverkets växel – 0920-608 00

Vi sköter kontakten med polis och räddningspersonal:

 • Magnus Selberg
 • Catharina Nordström
 • David Hjelte
 • Carina Henriksson

Vi sammanställer fakta:

 • Magnus Selberg
 • Catharina Nordström
 • David Hjelte
 • Carina Henriksson

Vi informerar barnen:

 • Magnus Selberg
 • Catharina Nordström
 • David Hjelte
 • Carina Henriksson
 • För barnen känd lärare.

Personalens omedelbara uppföljning vid en krissituation
Lägg vikt vid följande

 • Stilla oro, minska osäkerhet och skapa trygghet.
 • Försäkra eleverna om vuxnas, eventuellt personliga närvaro och beskydd.
 • Återförena barn med föräldrar.
 • Vara noga med att sprida korrekt faktainformation till barn, hem och andra.
 • Hjälp barn att få tankarna på plats, att få grepp om situationen.
 • Bygg på samhörigheten i gruppen/klassen.
 • Ge stöd av all möjlig karaktär.
 • Skärma av eller skydda mot onödig stress t ex medier eller åskådare.

Om en svår händelse utanför skoltid skulle drabba oss, kommer skolan att öppnas.

Om vi skulle drabbas av dödsfall, ska vi använda oss av alla tänkbara, värdiga ritualer, som t ex tända ljus, hissa flaggan på halv stång.

Uppföljning av svåra situationer får ta den tid den behöver. Det kan ta dagar, det kan ta veckor. Ta kontakt med rektor om du undrar över något.

Missbruk

Enligt lag är all droganvändning förbjuden i skolan. Det gäller såväl innehav som konsumtion. Skolan skall motverka missbruk av alla former av droger som tobak, alkohol, narkotika mm.

Enligt 14 kap. 2 § i skollagen har skolan till uppgift att ”följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor för dem”.

Om en skolsköterska/skolläkare på förekommen anledning, anser att en viss elev i grundskolan behöver undersökas särskilt skall, enligt 14 kap. 3 § i skollagen, en sådan undersökning ske. Detta kan även innefatta drogtest.

Alla enskilda som arbetar på skolan är enligt lag berörd av anmälningsskyldighet till socialnämnden om en elev t ex missbrukar droger. Socialnämnden ingriper till barnets skydd.

Det är viktigt att veta att misstanke om drogmissbruk eller att ett barn far illa räcker. Att ”få kännedom om” innebär inte att man behöver ha bevis, det räcker med att misstankar finns om att ett barn far illa.

Tecken på missbruk:

 • Hög frånvaro.
 • Trötthet, håglöshet.
 • Förändrat beteende.
 • Sömnbrist.
 • Konstig ögonkontakt.
 • Försämrade skolprestationer.
 • Koncentrationssvårigheter.
 • Byte av kamratkrets.
 • Återkommande magont, huvudvärk.

Åtgärdsrutiner vid misstanke om missbruk

Åtgärder/Ansvarig

 1. Rektor, arbetslag och elevhälsogrupp kallas till information. Elevens mentor
 2. Eleven själv informeras samma dag om skolans oro och att åtgärder ska ske. Elevens mentor och rektor
 3. Vårdnadshavare kontaktas samma dag och får samma information. Vårdnadshavaren uppmanas att medverka vid skolans utredning beträffande eventuellt missbruk. Elevens mentor/arbetslag
 4. Elevhälsogruppen övertar ansvaret för den fortsatta handläggningen. Rektor
 5. Rektor gör anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § i skollagen. Rektor
 6. Elevhälsogruppens skolsköterska initierar missbruksutredning i samarbete med socialtjänsten. Skolsköterska

Checklista vid brandlarm

 • Rädda personer i omedelbar fara.
 • Utrym byggnaden via närmaste nödutgång.
 • Se till att alla kommer ut ur klassrummet.
 • Samling vid uppsamlingsplats – klassvis.
 • Kontrollera att alla kommit ut – använd klasslista.
 • Om klimatet är sånt att det inte går att vistas ute. Gå i ordnad grupp till äldreboendet Midskogen – där vi enligt överenskommelse med dem får vistas den tid som det behövs.
 • Vid behov kontakta föräldrarna.

Kom också ihåg

 • Släck branden om det kan ske utan risk.
 • Stäng dörrar.
 • Larma Räddningstjänsten via – SOS 112.