IT Policy

Policy och riktlinjer för datoranvändning vid Nya läroverket

IT policyn är framtagen i process där all personal och elever getts möjligheter att komma med synpunkter. Elevrådet ställer sig bakom policyn.

Bakgrund

Nya läroverkets datorresurser ska användas för skolans huvuduppgifter; utbildning, dokumentation, administration och som stöd för dessa uppgifter. Verksamheten är beroende av att dataresurserna fungerar.

Den viktigaste förutsättningen för det är att alla användare tar ansvar för att hantera dataresurserna på ett säkert sätt och följer den policy och de riktlinjer som anges i detta dokument.

Utgångspunkten för policyn är att hela skoldagen är lärtid.
Lärare och elever ska kontinuerligt samtala om vad det innebär att ta ansvar för sitt handlande när det gäller dataresurser och internetanvändning. Policy och riktlinjer ska hela tiden förbättras.

Nya läroverkets regler för datoranvändning

 1. Alla användare ska agera enligt detta dokument och i enlighet med svensk lagstiftning.
 2. Varje användare ansvarar får sitt konto.
  Kontot för inte göras tillgängligt för andra.
  Lösenordet är personligt och får inte lämnas vidare.
 3. Datorresurserna får inte användas på ett sätt som vållar problem eller skadar enskild eller Nya läroverkets anseende.

Åtgärder ska vidtas omedelbart då misstanke om brott mot policy och riktlinjer föreligger. Misstanke om lagbrott ska alltid polisanmälas.

Den/de som anser sig blivit felaktigt behandlade eller som anser att det finns brister eller felaktigheter i policyn och riktlinjerna anmäler det till rektor.

Blir du/ni kränkta eller har någon gjort intrång på ditt/ert virtuella eller fysiska område meddela omedelbart lärare eller rektor.

Vad ska efterlevas av alla?

 • I skolan används datorn endast för det arbete som är kopplat till utbildningen och för kommunikation som har betydelse för skolarbetet och för goda kontakter inom och utanför skolan. Det gäller både lektionstid och raster.
 • All form av kränkning eller intrång på andra är absolut förbjudet.
 • Chatprogram får bara användas i utbildningssyfte och tillsammans med ansvarig lärare.
 • Olaglig användning av fildelningsprogram är förbjuden.
 • Installering av program ska göras av ansvarig IT-tekniker. I vissa fall får installering göras av lärare i samråd med IT-teknikern.
 • Dataspel får ej användas i skolan förutom om det är en del av utbildningen och sanktionerad av eller på förslag av ansvarig lärare.
 • Datortrafik eller nättrafik får ej störas eller avbrytas.
 • Intrång på andras datorer är förbjudet.

Utskrifter från dator

I en ansvarsfull hantering av dataresurser vid Nya läroverket ingår att vara restriktiv med utskrifter.

Skriv bara ut det som är helt nödvändigt