Fritidshemmet

Fritidshemmet

Liksom skolan är Lpr11 det styrdokument fritidshemmet arbetar efter. Där står bland annat att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. I dokumentet Allmänna råd för fritidshem står det att fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande. Kvalitetsarbetet på vår skola omfattas självklart även under fritidshemstid.

Fritidshemmet på Bergviken består av fyra avdelningar. Förskoleklassens fritids, 1:ornas fritids, Storfritids (år 2-3) samt Fritidsklubben (år 4-6).

Fritidshemmet på Bergnäset består av fyra avdelningar. Pluto (FSK), Mars år1, Jupiter år2 och Solen år 3-6.

På våra fritidshem strävar vi efter att barnen ska känna sig trygga och respektera varandra. Vi vill erbjuda en meningsfull fritid genom de olika aktiviteter som erbjuds ex. skogsutflykter, lek och skapande aktiviteter. Aktiviteterna varierar mellan avdelningarna och anpassas efter elevernas ålder och intresse.

I samverkan med skola och hemmet vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns mångsidiga utveckling och lärande.

Vårt mål är att alla elever ska tycka att det bästa som finns, är att vara på fritids. Att alla elever ska känna sig trygga och tycka att det är kul att vara på fritids.

Vi jobbar för att alla elever ska få:

 • Känna delaktighet och inflytande i planering ,utförandeoch utvärdering av aktiviteterna.
 • Fritt få välja kreativt arbete, dansa, spela teater, spela spel, lekar rollekar samt erbjudas olika typer av skapande.
 • Välja på olika lekmiljöer tex den egna fritidsavdelningen, teaterrummet, rörelserummet och skolgården.
 • Kunna känna dig trygg och våga vara den du är.
 • Få pröva och ompröva dina egna idéer tillsammans med en kompis, en vuxen eller ensam om du vill det.

Personalen arbetar med att:

 • Ta tillvara på elevernas intresse och inspirera till nya upptäckter och aktiviteter.
 • Skapa en inspirerande miljö till den fria leken och det egna skapandet.
 • Ge eleverna möjlighet till rekreation.
 • Tillgodose elevernas individuella behov.
 • Uppmuntra eleverna till rörelse på olika sätt både inomhus och utomhus.
 • Se och bekräfta varje elev

Det kan skilja mellan avdelningarna, men här är exempel på aktiviteter som vi regelbundet erbjuder:

 • Veckans utmaning i art&science
 • Lekar och aktiviteter i rörelserummet
 • Utedagar och utflykter i närområdet
 • Danslekar av olika slag
 • Morgonens uteaktivitet mellan kl 8-9

Mål för Fritids NLV Bergviken 2023 beskriver de här!

Rutiner, fritids Bergviken

Fritids är öppet mellan kl. 06:30-18:00. Under lovdagar anpassas tiderna efter barnens vistelsetider.

6.30 Gemensam öppning för alla på Storfritids

7.30-8.00 Frukost i matsalen

8.00-9.00 Utevistelse där vi erbjuder ”Dagens uteaktivitet” för alla elever.

8.15 Börjar skoldagen för elever på mellanstadiet

9.00 Skolan börjar för elever i lågstadiet

13.30-16.30 Fritidsverksamhet på respektive avdelning

16.30-18 Vi samlas för att avsluta dagen på Ettans fritids

Rutiner, fritids Bergnäset

Fritids är öppet mellan kl. 06:30-18:00. Under lovdagar anpassas tiderna efter barnens vistelsetider.

6.30 Gemensam öppning för alla på Pluto

7.20-7.45 Frukost i matsalen

8.00-9.00 Utevistelse med fri lek alternativt inomhusverksamhet utifrån särskilda behov

9.00 Börjar skoldagen för elever på lågstadiet och mellanstadiet

13.30-16.25 Fritidsverksamhet på respektive avdelning

16.25-1800 Vi samlas för att avsluta dagen på Jupiter

Viktigt:

Vi använder vårt skolsystem, Infomentor även på fritids. Där skall vårdnadshavarna  meddela elevernas vistelsetid på fritids senast kl.13 samma dag. Detta innebär att vårdnadshavarna enkelt kan meddela elevernas vistelsetid på fritids, vilket underlättar planeringen av aktiviteter för verksamheten. Vi använder även bloggen via Infomentor för information om vår verksamhet till vårdnadshavare.

Kontakt

Telefonnummer till de respektive fritidsavdelningarna hittar du till vänster, på hemsidans första sida.

Mål för Fritids NLV Bergviken
Mål för fritids NLV Bergviken
Regler för fritidshemsplats hittar du här
Regler fritidshemsplats