Förutsättningar för lärande

Handlingsplan för att ge alla barn förutsättningar för lärande – utifrån Nya läroverkets Organisationsidé

Skolans syn på ”specialpedagogik”

 • Alla barn vill och kan lära. Det är skolans ansvar att ge alla förutsättningar att lära och utvecklas.
 • Alla elever ska ingå i klassgemenskapen och arbeta utifrån sina förutsättningar.
 • Stöd och extra utmaningar ges före och efter gemensamma skoltiden.
 • Elevens klasslärare är den som bäst kan bedöma vad eleven behöver och är också för det mesta den som ger barnet stöd eller utmaningar.
 • Specialpedagogen gör tillsammans med klassläraren program för elever som behöver mer. Specialpedagogen coachar läraren men går också in och arbetar med elever som behöver mer.
 • Läs- och skrivutveckling arbetar vi med under hela skoltiden.
 • Kärnan i skolans arbete är att ge stöd på sådant sätt att elevernas självkänsla utvecklas och stärks. Viktigaste framgångsfaktorn är barnets tro på sin egen förmåga eftersom god självkänsla är grunden och förutsättningen för att eleven tar ett eget ansvar för sina studier och fortsatta liv.

Vår absoluta tro är att barn med svårigheter utvecklar sina förmågor bäst genom att tillhöra klassgemenskapen. Att skilja barnen från gruppen för att ge dem stöd har i forskning inte visat sig vara framgångsrikt.

Ett inkluderande arbetssätt som ger varje barn den stimulans och det stöd som barnet behöver inom klassens gemenskap har visat sig vara mest framgångsrikt och ger inte barnet känslan av att vara annorlunda och utanför vilket är förödande för självkänslan.

Skolans arbete med att ge alla barn förutsättningar för lärande

Alla barn ska i förskoleklass eller absolut senast år 1 ”knäcka läskoden”. Avståndet mellan läsare och icke läsare ökar ju mer man väntar med att ge barnet läsförmågan. Läsning stimuleras sedan hela skoltiden så att eleverna utvecklas till goda läsare.

Biblioteket är skolans hjärta och eleverna har fri tillgång till biblioteket hela dagen och sköter själva sina lån. Vi stimulerar eleverna att använda böcker och inte direkt söka på nätet. Vi har sett att eleverna inte klarar av att söka i ett uppslagsverk eftersom de vant sig vid att söka på ett ord på nätet.
Det gör att de översköljs av information som de sedan inte klarar av att göra ett urval ur och kritiskt granska och analysera, vilket leder till att de inte tror på sin egen förmåga att tänka själv och i slutändan till dålig självkänsla.

Mattelabbet används för att ge barn fler möjligheter att utveckla sin matematiska förmåga och sitt matematiska tänkande genom att konkretisera och materialisera matematikens ofta abstrakta tänkande. Därigenom kan fler elever få tillgång till matematikens fascinerande och användbara värld.

Undervisningen ska ha variation i arbetssätt så att alla sinnen stimuleras. Arbetet med Art & Science kombinerar skolämnen med skapande och ger bredare och fler möjligheter till förståelse och lärande.

Nya läroverket ger barn och unga en utökad skoldag med fler möjligheter att lyckas i sitt lärande och att utveckla och ta fram sina talanger och intressen samt stärka sin självkänsla och framtidstro.

Barn som behöver mer stöd eller utmaningar kan få det utan att behöva lämna klassen och ställas utanför den gemenskapen och möjligheten till utveckling i ett socialt sammanhang över en längre tid.
Detta tror vi är det bästa sättet att utveckla både ämneskompetens och social kompetens. Det bidrar till att utveckla elevens hela potential.

Ansvarsområden

Arbetslaget tillsammans är ansvarigt för varje elevs utbildning, utveckling och för en god lärmiljö.
Individuella utvecklingsplaner, som varje barn ska ha, utarbetas av mentor/klasslärare, elev och förälder tillsammans.
Alla barn med särskilda behov ska ha ett Åtgärdsprogram. Programmet utarbetas av mentor/klasslärare, elev och föräldrar tillsammans med specialpedagogen.

Skolans arbete med barn som har särskilda behov leds av:
Ann-Louise Lindqvist, Erika Lundström – elevhälsan.
Jessica Norström – kurator.
Siw Salomonsson-Aaro, Erik Rudström, Jonna Sundén – speciallärare.
Catharina Nordström, Carina Henriksson – rektorer.

Åtgärdsrutiner:

 • Varje barn som tas in på skola intervjuas av skolledningen.
 • Arbetslaget samarbetar och hjälper varandra med elever i särskilda behov.
 • Klasslärare/mentor ansvarar, med stöd av arbetslaget, för att under hela skoltiden vid behov pröva elevens läs-, skriv- och matematikförståelse samt dokumentera och analysera resultatet.
 • Stödåtgärder planeras av klasslärare/mentor, med stöd av arbetslaget och i samverkan med ansvariga för skolans arbete för elever i behov av stöd.
 • Åtgärdsprogram utarbetas och signeras av klasslärare/mentor, föräldrar och elev.
 • Stöd sätts in inom en månad.
 • Klasslärare/mentor ansvarar för att åtgärdsprogrammet följs upp en gång i månaden och utvärderas en gång i terminen för att de åtgärder som sätts in verkligen ger effekt.
 • En till två gånger per termin har rektor klasskonferens för att följa upp alla elevers resultat och eventuella skolsvårigheter.
 • Gruppen som leder skolans arbete med stöd träffar rektor en gång i månaden.