8
JUL
2013
Nyheter Av:
Utökning av verksamhet NLV Bergnäset

Bakgrund
Vi har i förra veckan fått tillstånd av Skolinspektionen att utöka vår verksamhet på Nya läroverket Bergnäset, till att även omfatta förskoleklass, till år 5 och ett fritids. Då vi idag har en skola från år 6 till år 9, så innebär det att vi kommer att bli en fullständig grundskola, hela vägen från förskoleklass till år 9.

Vi gör detta då vi tror att det kommer att gynna Nya läroverket Bergnäset. Det tillstånd vi hade då vi startade gällde klasser från år 6 till år 9. Redan då det blev klart med att skolan skulle starta på Bergnäset, så fanns tanken att utvidga till en komplett grundskola, men vi ville vänta med ansökan, tills vi kommit igång med verksamheten. Anledningen till att vi inte hade sökt tillstånd för hel grundskola från början, är att ansökan skrevs med syfte att starta skolan i centrala stan, i Kurirenhuset. Det hade inte varit en miljö lämplig för yngre barn.

Vi har fått många intresseförfrågningar från föräldrar som vill att vi ska ta emot elever i de yngre åren. Det har i samma fastighet etablerats en fristående förskola, som vi har inlett ett samarbete med. Detta samarbete kommer att utvecklas och de ser många fördelar för dem att det finns en grundskola i huset att gå vidare till, för deras barn.

Ett stort värde finns i att skolan med denna utökning blir hela vägen från FSK-år 9. Våra erfarenheter är att det är positivt med helheten i en komplett grundskola. Detta i sig möjliggör ett samarbete mellan yngre och äldre barn. Det finns även en trygghet i att kunna finnas kvar på samma skolenhet hela grundskolan. Detta ser vi på Nya läroverket Bergviken, där vi har arbetsformer för samarbete mellan olika åldrar. I våra Art & Science arbeten jobbar vi med skolgemensamma teman, vilket öppnar upp möjligheter för detta samarbete.

Vi känner oss trygga med vår utveckling då våra två nuvarande enheter är väl etablerade och har goda resultat.

Organisation

Carina Henriksson kommer att vara rektor för hela Nya läroverket Bergnäset. Vi kommer att börja med en klass per årskurs, men har tillgång till lokaler för en utökning senare. Som vanligt kommer vi att hålla på principen med ett genomsnitt på endast 20 elever per klass, vilket ger de bästa möjligheter till goda relationer.

Alla de praktiska ämnenas lokaler finns redan på plats i lokalerna i den år 6-9 skola vi har där. Trä och metallslöjd, textilslöjd, bildateljé, hemkunskap musiksal och NO-lab finns färdiga och inredda. Den yta som motsvarar vårt behov för utvidgningen står idag tomma och är vikta för oss. Fastighetsägaren Diös och Nya läroverket har ett fantastiskt bra samarbete och de har varit både flexibla och behjälpliga i det vi velat förverkliga. Vi hyr idag ca 2 000 m2. Den tänkta ytan för utökningen är ungefär 1 500 m2, i två plan. Detta kan även ske i flera steg. Då vi redan har alla andra funktioner på plats, så finns det en stor flexibilitet i upplägget.

Dels kommer en särskild del inredas för fritids, där det ska finnas utrymme och förutsättningar för lek och lärande. Men sedan kommer även lokalerna/ateljéerna för slöjd, musik och bild att användas för fritidsverksamhet, efter skoltid.

Plan
Vi kommer att få tillgång till lokalerna redan efter semestern. Då kommer vi ha gott om tid att renovera och inreda eftersom. Vi kommer att göra allt i egen regi. Vi har redan fått in en mängd ansökningar för att jobba på vår skola och rekryteringen av lärare och fritidspedagoger kommer att ske efter årsskiftet. Utemiljön har väldigt bra förutsättningar runt fastigheten och kommer att kompletteras för att även passa yngre elever.

Ekonomi
Som vanligt vill vi vara transparenta med vår ekonomi. Alla specialsalar, såsom slöjd, bild, NO, hemkunskap och musik och som är de som är kostsamma att iordningställa, finns redan på plats. De lokaler vi kommer att utöka med, behöver inte byggas om, utan endast ytrenoveras och göras vackra.

Då alla specialsalar redan finns och alla funktioner, såsom rektor, specialpedagog och skolsköterska är på plats, så innebär utvidgningen även att de resurserna blir bättre utnyttjade.

Företaget har en stabil och god ekonomi. Vi äger alla inventarier och all utrustning själva och har inga lån. Renovering av de utökade lokalerna och inköp för att utrusta dessa kommer att kunna bekostas av egna medel.

Intresseanmälan
Det går att anmäla sitt intresse för att börja i de lägre årskurserna på Nya läroverket Bergnäset, redan nu. Man kan skriva ut en intresseanmälan från första sidan på vår hemsida och skicka in den. Man kan även maila till vår adminstratör Ingrid Gustafsson på nya.laroverket@nlv.se, eller ringa henne på 0920-60 800. Hon kan även svara på de flesta av era frågor. Expeditionen är dock obemannad under juli månad. Vi har alltid familjesamtal med föräldrar och elever i samband med att man ska börja på vår skola, där representant från ledningen deltar. Där går vi igenom skolans värdegrund och svarar på alla era frågor. Vi kommer även ha öppet hus under våren, så man kan se på lokalerna. Familjesamtal går att boka in från augusti. Intagning sker enligt turordning på intresseanmälan och vi har syskonförtur.

Nya läroverkets Verksamhetsidé

  • Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat.
  • Ingen elev ska vara utsatt för diskriminering, bli kränkt eller mobbad.
  • Naturvetenskap, konstarterna och matematik ska ha en särskild plats i skolans vardag.
  • Klubbar och fritidshem på skolan ska ge en heldagsskola och en miljö för lärande som sträcker sig mycket längre än den obligatoriska skolan.
  • Vår ekonomi ska vara god och vårt överskott ska gå tillbaks till verksamheten. Verksamhetsåret 2011/2012 visar vi i vårt bokslut att vi satsade mer än 2,4 miljoner kr extra på elevresurser än elevpengen.