12
MAY
2014
Nyheter Av:
Skolinspektion utan anmärkning

Nya Läroverkets båda skolor helt utan anmärkning från Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar, läroplaner och kursplaner. Bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa.

Skolinspektionens beslut visar att båda Nya läroverkets skolor, på Bergviken och bergnäset, uppfyller alla författningar och krav och detta helt utan anmärkning. Man noterar bland annat att skolorna har goda studieresultat, där samtliga elever fått gymnasiebehörighet under alla de senaste åren och att samstämmigheten mellan nationella proven och betygen varit relativt hög.

I vårt senaste bokslut kan man se att vi lägger över 3 miljoner kr mer än den tilldelade elevpengen på undervisning. Pengar vi hade genererat genom att ha lägre kostnader för administration, ledning och annat. Rent konkret handlar det om lärartäthet, lärarlöner och undervisningsmaterial, så som böcker och Ipads/datorer.

Företaget tar inte ut några vinster, utan pengarna går till eleverna.

Våra ekonomiska möjligheter är naturligtvis en stor del i de goda resultat vi uppnår. Men den allra viktiga faktorn är den personliga, i form av den ambitiösa, duktiga och kärleksfulla personal vi har.

Vi har redan informerat alla föräldrar via veckobrev men för er som är intresserade så hittar ni inspektionsbesluten här:

Bergviken: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=518728

Bergnäset: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=518729