13
MAY
2016
Nyheter Av:
Skolinspektion utan anmärkning maj 2016

Det är inte ens två år sedan Nya läroverket Bergnäset och Nya läroverket Bergviken sist blev granskade av Skolinspektionen. I mars genomförde man ytterligare en tillsyn, med både enkäter och intervjuer av elever, föräldrar, lärare, rektor och huvudman. Man var på plats och tittade på verksamheten och man gjorde olika resultat- och dokumentgranskningar. Detta är den tredje granskningen av vår verksamhet som utförts under de senaste fyra åren. Det är en stor fördel med att vara en friskola och bli granskad ofta. 100 % av alla friskolor ska granskas minst vart tredje år, medan endast 20 % av de kommunala skolorna blir granskade vart femte år. Det är en kvalitetssäkring och utvecklande att få visa upp och redovisa sin verksamhet, för kunniga skolmänniskor, som jobbar i en myndighet som ska kontrollera att elever får den utbildning och skolmiljö de har rätt till.

Nya läroverket Bergnäset och Nya läroverket Bergviken har granskats utifrån rubrikerna: ”Undervisning och lärande”, ”Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling” samt ”Styrning och ledning av verksamheten”. Skollagen kräver numera att huvudman har djup insikt och kunskap om verksamhetens resultat och utifrån detta styr, leder och utvecklar verksamheten. Detta granskades särskilt noga av Skolinspektionen.

Inspektionsbesluten för Nya läroverket Bergnäset och Nya läroverket Bergviken är bägge helt utan anmärkningar.

– Vi är otroligt glada och stolta över våra skolor och de resultat som elever och pedagoger uppnår. Men vi vill fortsätta utvecklas. En skolas framgång bygger på seriositet från huvudmannen, att man analyserar resultat och vidtar nödvändiga förändringar, att det finns en flexibilitet och känsla för vilka utmaningar man står inför och inte minst modet att genomföra nödvändiga förändringar.

Baserat på egna analyser samt med stöd i aktuell skolforskning har vi detta läsår skapat en organisation där rektor ges möjlighet att fullt ut vara pedagogiska ledare och delta i den dagliga verksamheten ute i klassrum, korridorer och arbetsrum. Nu är det dags att ta nästa steg genom att se över lärarnas möjligheter att göra ett så bra jobb som möjligt med eleverna. Vi har sedan starten erbjudit mer skola i form av klubbar, jobbat enligt vår profil Art & Science och haft små klasser. Det är grunden och fundamentet då det gör att alla elever kan få bli sedda och få stöd och hjälp att utvecklas mot sin maximala potential. Nya läroverket vill från och med nästa läsår ge lärare mer utrymme att än bättre planera sin undervisning, att analysera resultaten, att ge eleverna mer feedback än vad dom kan göra idag. Vi vill att också våra skolor och våra pedagoger skall få möjlighet att nå sin maximala potential.

Vi vill att våra pedagoger skall må bra, utvecklas tillsammans med sina kollegor och trivas på sin arbetsplats, så att vi får den kraft och kontinuitet som vi vet är absolut nödvändig för att hålla hög kvalitet.

Ovanstående vill vi uppnå genom att ha en fortsatt god löneutveckling samt minska lärarnas undervisningstid med i genomsnitt en och en halv klocktimme i veckan. Vi kommer även att ytterligare stärka vår elevhälsa genom att dubblera kuratorstjänsten samt en dubblering av det specialpedagogiska stödet. Dessa tre områden har vi tillsammans med lärarna sett som de viktigaste områdena för vår organisation att utveckla. Genom dessa förbättringar skall vi fortsätta vara en väldigt attraktiv arbetsgivare som attraherar de bästa pedagogerna.

Vår profil Art & Science är det som gör oss unika och som vi ser utvecklar elevernas fantasi och kreativitet, samt ger eleverna inflytande över sitt lärande. Klubbverksamheten ger elever en möjlighet till mer lärande och väcker intressen som påverkar gymnasie- och kanske rentav karriärsval i slutändan. Vår pedagogiska grundvision står fast och kombinerat med mer rektor i klassrummen, ytterligare förstärkningar för elevhälsan samt, och den kanske viktigaste faktorn, tid för våra pedagoger att möta alla elever på bästa sätt, skall vi fortsätta på den inslagna vägen.