2
MAY
2022
Nyheter Av:
Ledningens brev maj 2022

Hej alla. Nu är det härliga tider vi har. Våren är här, finalspelet i hockey pågår och vi kan planera för en skolavslutning i Kulturens Hus. Äntligen kan våra traditioner och evenemang komma igång igen. 

Skolavslutningen kommer ske, onsdag 8 juni, enligt följande tider, i stora salen i Kulturens Hus:

14.00 Lågstadiet

15.30 Mellanstadiet

17.00 Högstadiet

Niorna kommer kvällen innan ha en gemensam bal. På skolavslutningsdagen kommer niorna ha speciella evenemang på respektive skola, med betygsutdelning och mat. Allt för att ge dem en rolig avslutning på sin grundskoletid och en möjlighet till ett fint adjö till varandra. Sedan kommer de såklart att ses igen på den återträff vi ordnar, i slutet på nästa läsår.

Nya Läroverket Svartöstaden kommer ha sin skolavslutning på skolan. Då det är deras första år och då de som bor i närområdet har längtat så mycket efter att få tillbaks en skola, så vill vi ha den första högtidliga skolavslutningen på plats. 

Nya läroverkets rektorer och huvudman har under hela pandemin följt elevernas sjukfrånvaro. Det är något som vi gör rutinmässigt och under pandemin har det också varit ett viktigt verktyg för att följa smittspridningen. Med hoppet om att vi är på väg ut ur pandemin, så är det dags att blicka framåt. Det enskilt viktigaste som nu måste ske är att närvaron hos eleverna måste tillbaka på de nivåer vi hade innan pandemins intåg.

I våra analyser ser vi att pandemin haft stor inverkan på sjukfråvaron i klasserna och den har dessutom gradvis ökat under pandemin. Vi har under 2022 följt upp siffrorna under januari och februari, vilka var de månader vi hade omnikron-varianten, och där ökade siffrorna ytterligare. Under mars och april månad 2022 såg vi framför oss att trenden skulle brytas och och det har den delvis gjort. Den korta sjukfrånvaron på ett par dagar har minskat men vi har fortfarande en elevgrupp som har en sjukfrånvaro som är högre än innan pandemin. 

Under pandemin kan man lite förenklat säga att skolplikten temporärt varit satt ur spel. Föreskrifterna under hela perioden har inneburit att alla, ung som gammal, vid symptom skulle stanna hemma. Att frånvaron ökat är därmed helt rimligt och förväntat. Pandemin har inneburit konsekvenser för både vuxna och barn och har rimligen fått negativa effekter på många arbetsplatser. Både hos oss på Nya läroverket och på alla andra av Sveriges skolor tittar man nu på om det har uppstått ett kunskapstapp hos eleverna, på grund av den höga frånvaron som funnits för både elever och för personal. Detta är något som kommer att fortsätta att utvärderas framgent. 

Utifrån ovanstående resonemang så vill vi göra alla i vår verksamhet uppmärksamma på hur viktigt det är med maximal skolnärvaro. Både i skolan och i hemmet måste skolnärvaro premieras och aktivt arbetas för att den kommer tillbaka till de nivåer vi hade under hösten 2019. Att gå till skolan varje dag och följa med i kunskapsutvecklingen tillsammans med de övriga eleverna, är en friskfaktor som är väldigt central och viktig för alla barn.

I Sverige har vi skolplikt och det är den enskilda skolans, rektorns samt huvudmannens uppgift att  följa upp så att alla barn deltar och fullföljer sin utbildning. Vi som skola har riktlinjer för hur närvaro och frånvaro skall följas upp och vi har färdiga planer, vår frånvarotrappa, för hur vi ska agera om en elevs frånvaro bedöms vara för stor. Detta är planer och rutiner som skall ligga till grund för skolans aktiva arbete med att åstadkomma en god närvaro. Lärare, rektorer och elevhälsa kommer att jobba mer aktivt under en period framåt för att komma tillbaks på normala nivåer och i samverkan med er föräldrar så kommer vi att lyckas med detta. Statistiken kommer att följas upp ht 22. Skolans frånvarotrappa hittar ni på skolans hemsida i skriften ”Aktuell Information”.