20
DEC
2019
Nyheter Av:
Ledningens brev dec 2019

Hej alla!

Nu presenteras senaste PISA (Programme för International Student Assessment) studien som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Vi kan glädjas åt att resultaten blir bättre i Sverige. Vi har haft en svacka sedan 2006, men nu vänder det och vi ligger över genomsnittet i kunskapnivå i världen. 

Kunskap är viktigt och skolan har ett stort ansvar med att förmedla den. Skolan ska vara inkluderande och vi ska möta alla elever och hjälpa dem att nå kunskapsmålen, så långt som möjligt. Att vara tydlig med målen är viktigt, annars är eleven helt i händerna för lärarens godtycke. Eleven kan inte ta ansvar över sitt eget lärande utan att veta målen. Och är många mål och kunskapskrav som ska förmedlas. 

Vi ska bedöma eleverna och gradera förmågorna med en bokstav, betygen. Skolan bedömer eleverna utifrån våra styrdokument. Varje ämne i skolan är uppbyggt i tre olika delar; Syfte, Centralt innehåll och  Kunskapskrav. De nuvarande kunskapskraven är i många fall så omfattande och detaljerade att de riskerar att leda till att någon detalj fäller avgörandet för en elevs betyg. Det gör också att undervisningen riskerar att fokusera på detaljer för vad elever ska göra för ett visst betyg, snarare än vad de ska lära sig i ämnet i stort.  Därför har nu skolverket förslag på en revidering av kursplanerna så att syftet och det centrala innehållet ska ett tydligare fokus i lärarnas undervisning. Tanken är att införa dessa till läsåret 2020/2021.

På Nya läroverket har pedagogerna gått igenom förslagen på de nya kunskapskraven och haft möjlighet att tycka till. Många av pedagogernas konferenser har haft fokus på betyg och bedömning. Vi vill säkerställa rättvisa betyg. Vi gör kollegiala bedömningar ämneskollegor emellan och rättar de Nationella proven tillsammans.

Men vi får inte glömma att skolans uppgift  inte enbart är att förmedla de 17 olika ämnena utan också att arbeta med de mjuka värdena. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt för vår gemensamma miljö. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart. Det gör vi varje dag genom att skapa goda relationer, samarbeta med andra, argumentera för egna åsikter och samtidigt respektera andras åsikter.

Skolan är en viktig plats. Det är mycket mer än att lära sig läsa och räkna. Vi lär oss vara tillsammans i skolan. Vi lär oss av varandra. Här har vi bästa tänkbara möjlighet att skapa framtiden. Om våra elever går ut skolan med ett gott självförtroende och en känsla av att vi bryr oss om dem, då kan vi vara övertygad om att vi bidragit till en bättre värld. Det här är något vi alla ska kämpa för att behålla och vidareutveckla. Demokrati kommer inte gratis!

Men vi när glada över att svenska elever har blivit bättre i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Hurra för det!

Nu önskar vi er alla en riktigt God Jul! 

Välkomna tillbaks till Vårterminen 2020, torsdag den 9 januari.

Catharina, Peter, Magnus och Carina