2
APR
2020
Nyheter Av:
Forskningsprojekt tillsammans med LTU

Mycket av nya läroverkets verksamhet och profil bygger på Gunvor Selbergs forskning kring elevers delaktighet i undervisningen. Vi vill vara en forskande skola som går på djupet och undersöker vad som väcker elevers nyfikenhet och entusiasm. Tillsammans med LTU och professor Eva Alerby har Nya läroverket startat ett forskningsprojekt för att undersöka vad som entusiasmerar elever och skapar studiemotivation.

ULF-projekt Nya läroverket Luleå

”Måste det vara kul hela tiden?”

En studie kring motivationsskapande faktorer för elever i åk 7-9.

I projektet kommer vi att jobba med elevers motivation. Vad är det som faktiskt motiverar eleverna i skolarbetet? Det blir den övergripande frågan, som sedan kommer att brytas ner i fler frågeställningar. Vilka arbeten? Varför blir vissa arbetsområden mer motiverande för eleverna? Vilken ingång i arbetet? Vilken stimulans från lärarna, driver och håller uppe elevernas motivation? På vilket sätt påverkar lärarens relation med eleverna, deras motivation och uthållighet? Hur påverkar kulturen i klassers elevers motivation och uthållighet? Det relationella perspektivet, hur kan det ha en avgörande betydelse för elevers motivation? Vad i lärarens professionella bemötande skapar goda relationer? Vilken roll har elevers delaktighet för motivation? Dessa frågeställningar ska formuleras mer ingående, men är utgångspunkten i vår projektansökan. Elevers motivation, framför allt när de nått högstadiet, är något som lärarna brottas med. I förlängningen så leder brist på motivation också till en bristande uthållighet, populärt kallat ”grit” i en mer modern term. Ett genomgående förhållningssätt som Nya Läroverket ser som viktigt, är att bygga goda relationer med eleverna. Detta är något som vi också tror är en viktig faktor för elevernas motivation och uthållighet. Forskningsområdet är något som är praktiknära och frågan är viktig för professionen. Det är ett projekt som är realistiskt att genomföra och som kan ge ringar på vattnet och tas vidare i ytterligare projekt.

Från Nya läroverkets två skolor kommer totalt sex lärare att delta. De jobbar i olika arbetslag och pedagogerna kommer att arbeta i varsin klass under projekttiden. Detta kommer att innebära att det är åk 7 och år 8 som är inne i projektet under det första året då det nuvarande åk 9 eleverna kommer att ha lämnat grundskolan under projektets andra år. Projektet startas upp under vt 2020 och skall avslutas senast 2021-12-31.

Steg 1.En mindre enkät kommer att genomföras tillsammans med eleverna.

Eleverna kommer även att få göra skriftliga reflektioner, från öppna frågor. Forskarna handleder i dessa två metoder, medan lärarna genomför datainsamlingarna. Analysen görs gemensamt och i samverkan mellan lärare och forskare.

Steg 2.Intervjuer med eleverna – såväl enskilda intervjuer som  i form av fokusgruppssamtal. Forskarna handleder i intervjumetodik, medan lärarna genomför intervjuer och transkribering. Analysen görs gemensamt av lärare och forskare.

Steg 3. Jobba med bild för att eleverna ska illustrera deras svar från intervjuerna. Bild kan vara både målad, foto och rörlig bild. Forskarna handleder i att använda bild som datainsamlingsmetod, medan lärarna genomför datainsamlingen. Analysen görs gemensamt av lärare och forskare.

Steg 4. Sammanställa det som framkommit i steg 1, 2 och 3. Med utgångspunkt i dessa resultat tas metoder/uppgifter fram för hur ska man jobba för att möta det som framkommit i projektet, dvs en implikations- och implementeringsfas. Lärarna i projektet kommer att genomföra olika aktiviteter samt sprida detta till samtliga kollegor på skolorna. I detta ingår att dokumentera och reflektera över detta arbete. Forskarna deltar aktivt i hela denna process.

Eva Alerby och Ulrika Bergmark kommer under hela projektet att handleda lärarna, och även aktivt, i nära samverkan med lärargruppen, att delta projektets samtliga faser. Hela projektgruppen kommer att träffas regelbundet, ca en gång i månaden under projekttiden. I anslutning till projektets uppstart och avslutning kan träffarna komma att bli tätare.

För att sprida resultaten kommer lärarna och forskarna redovisa projektet för skolornas övriga lärare och personal. Vidare planeras att lärare och forskare tillsammans publicerar artiklar samt presenterar paper vid konferenser samt öppna seminarier för lärarstudenter, lärare och rektorer.