4
OCT
2013
Nyheter Av:
2016-11-24 Årsmöte Nya Läroverkets Vänner

Föredragningslista

1       Mötets öppnande

2       Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3       Val av ordförande och sekreterare för mötet

4       Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5       Fråga om mötet behörigen har utlysts

6       Fastställande av föredragningslista

7       Fråga om arvode till styrelsen

8       Verksamhetsberättelse

9       Ekonomisk redovisning

10       Revisionsberättelse

11      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12      Propositioner

13      Motioner

14      Fastställande av årsavgift

15      Val av ordförande för en tid av ett år

16      Val av en ledamot för en tid av två år

17      Val av en suppleant för en tid av två år

18      Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år

19      Val av valberedning för en tid av ett år

20      Övriga ärenden

21      Mötet avslutas