Jämställdhetsplan

Nya läroverkets Jämställdhetsplan

Vårt uppdrag enligt Läroplanen för den obligatoriska skolan (LPO 94)

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för elever att pröva och utveckla förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet”.

  • Eleverna ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att utveckla sina kunskaper och förmågor oberoende av könstillhörighet.
  • Vi ska öka vår medvetenhet så vi kan bemöta och bedöma flickor och pojkar lika.
  • Vi ska t ex medvetet arbeta för att flickor och pojkar ska ha samma språkutrymme.
  • Eleverna ska ha möjlighet att utveckla intressen och färdigheter oberoende av könstillhörighet.

Inne hos NLV